"Specjalistyczne szkolenie kluczem do sprawnej i efektywnej administracji" (POKL.05.02.01-00-256/08)

Informacja o projekcie „Specjalistyczne szkolenia kluczem do sprawnej i efektywnej administracji" (POKL.05.02.01-00-265/08)

 

Projekt „Specjalistyczne szkolenia kluczem do sprawnej i efektywnej administracji" (POKL.05.02.01-00-265/08) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie; Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


Główny cel projektu to podniesienie jakości prawa stanowionego przez administrację samorządową w województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a jego osiągnięcie nastąpi poprzez organizację szkoleń ukierunkowanych na:

 • wzmocnienie zdolności pracowników jst w zakresie przygotowywania aktów prawa miejscowego,
 • wzrost umiejętności pracowników odpowiadających za przygotowanie aktów administracyjnych.


Projekt kierowany jest do przedstawicieli urzędów gmin, miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Zakłada udzielenie wparcia 320 pracownikom samorządowym w następujących formach:

 • Konferencja inaugurująca projekt - spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jst poświęcone prezentacji głównych bloków tematycznych szkoleń organizowanych w ramach projektu, a także omówieniu ich aspektów merytorycznych i organizacyjnych.

Konferencja odbyła się w Poznaniu, dnia 31 lipca 2009 roku.

 • Cykl szkoleń nakierowanych na wzmocnienie sprawności i efektywności pracowników jst w zakresie przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych oraz przekazanie im specjalistycznej wiedzy o uprawnieniach instytucji sprawujących nadzór i kontrolę nad działaniami jst.


Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


Projekt realizowany będzie w okresie 1.07.2009r. - 28.02.2011r. w partnerstwie siedmiu podmiotów.

 • Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (lider projektu)
 • Starostwo Powiatowe w Koninie
 • Urząd Miasta w Lesznie
 • Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
 • Urząd Miejski w Pile
 • Urząd Miasta Poznania
 • Urząd Miasta i Gminy Skwierzyna

 

WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH
ul. Wawrzyniaka 37, 60-504 Poznań,
tel: (+48 61) 847 54 22, fax. (+48 61) 624 37 64
www.wokiss.pl, e-mail: projekt_pokl@wokiss.pl, pteroma