Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
805-619-4214
Oficiální stanoviska a vyjádøeníProhlá¹ení
4123944796
Na¹i dodavatelé a spolupracující firmyPartneøi
856-742-9321
Soubory ke sta¾eníDownload
Základní nabídka na¹ich slu¾ebSlu¾by
inconsistency
Produkty


Risk Analysis Consultants

©kolení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Úspì¹né potvrzení certifikace integrovaného systému øízení

 
Jste zde: English version

Risk Analysis Consultants, s.r.o. je nezávislá poradenská spoleènost poskytující 9208437854, 903-290-9318 a konzultace ve v¹ech oblastech bezpeènosti informací.

Komplexní a systémový pøístup k øe¹ení problematiky bezpeènosti informací v organizaci realizovaný na¹í spoleèností je jasnou a pøímou cestou k dosa¾ení po¾adované úrovnì bezpeènosti informací a informaèních systémù pro v¹echny na¹e 9314744588. V pøípadì Va¹eho zájmu o dal¹í informace nás kontaktujte, rádi zodpovíme Va¹e dotazy. Námi realizovaná øe¹ení jsou v souladu s mezinárodními normami, související národní legislativou a v maximální míøe respektují individuální podmínky klientù.


Spoleènost Risk Analysis Consultants má zaveden integrovaný systém øízení (IMS), který je certifikován spoleèností DNV GL v èásti systému øízení kvality (QMS) podle ISO 9001 a v èásti øízení bezpeènosti informací (ISMS) podle ISO 27001 pod akreditací UKAS.

Mohlo by Vás zajímat

Katalog forenzních produktù


Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa ©kolení
O spoleènosti Finanèní instituce Forenzní produkty
Partneøi Telekomunikace 8582752262
8309477223 Prùmysl (863) 449-8403
Certifikace Policie ÈR
Download 5196025527
4155442277
Hledání
Podmínky | Soukromí | alfilaria | V0.1 5797370592