Komputerowe Systemy Automatyki
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel. (+48 22) 670 19 73
fax (+48 22) 670 19 73
info@arvis.com.pl
(639) 490-7201Oferta860-977-99024506194498
319-253-6858
   Historia
   Kompetencje
5132856803
 Oferta
uncommemorated
319-479-5463

ARVIS O nas
O firmie

Domen± naszej dzia³alno¶ci jest szeroko rozumiana automatyka. Od wielu lat rozwijamy i wdra¿amy oprogramowanie do wizualizacji, sterowania i nadzorowania procesów przemys³owych. Jednocze¶nie prowadzimy dzia³alno¶æ integratorsk± w zakresie systemów automatyki.

Naszym podstawowym produktem jest pakiet OSA-2 bêd±cy kompletnym systemem SCADA. Staramy siê, aby nasze oprogramowanie w pe³ni zaspokaja³o potrzeby klientów. Nowe funkcje systemu OSA-2 wynikaj± z bie¿±cej analizy rynku i z bezpo¶redniego kontaktu z klientami. Dziêki temu u¿ytkownicy mog± uzyskaæ narzêdzia w pe³ni zaspokajaj±ce ich potrzeby.

Dziêki bogatemu do¶wiadczeniu jeste¶my w stanie realizowaæ z³o¿one systemy automatyki przemys³owej. Nasze rozwi±zania dzia³aj± od kilkunastu lat zapewniaj±c ci±g³o¶æ produkcji. Do¶wiadczenia z ró¿nych bran¿ i bezpo¶redni kontakt z klientami podczas wdro¿eñ pozwalaj± na realizacjê nietypowych projektów, które wymagaj± interdyscyplinarnej wiedzy i do¶wiadczenia.

W swojej dzia³alno¶ci nie ograniczamy siê do automatyki przemys³owej. Nasze oprogramowanie jest wykorzystywane równie¿ do kompleksowego zarz±dzania budynkami (system BMS). System OSA-2 pe³ni funkcjê integratora systemów, który w jednym narzêdziu ³±czy podsystemy: automatyki budynkowej, ppo¿., kontroli dostêpu, alarmowy i telewizji przemys³owej.

W swojej dzia³alno¶ci wspó³pracujemy z producentami urz±dzeñ i oprogramowania. Na tej podstawie powsta³ system zarz±dzania rozdzielniami elektrycznymi ¶rednich napiêæ na bazie urz±dzeñ produkowanych przez ITR Warszawa (Instytut Tele- i Radiotechniczny). Innym przyk³adem jest wspó³praca z ZUD POLON-ALFA, której efektem jest system ppo¿.

Nasze do¶wiadczenie z powodzeniem wykorzystujemy równie¿ we wspó³pracy z o¶rodkami naukowo-badawczymi. System OSA-2 jest stosowany do obs³ugi stanowisk badawczych.

¦wiadczymy kompleksowe us³ugi w zakresie automatyki. Od projektu, poprzez kompletacjê sprzêtu i oprogramowania, dostawy, monta¿, przygotowanie aplikacji, uruchomienie i szkolenie personelu.

  Copyright © 1995-2006 ARVIS. Wszystkie prawa zastrze¿one
Mapa serwisu